«... گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی, صد گونه جادویی بکنم تا من بیارمت...!»
* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع حوت باشد:

همزاد طالع حوت را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی چله زمین به فرمان من است. چون مضرّتی از او به ما رسد، بر او گمارم و درد دل و کمر درد پیدا کند. هرگاه خواهد علاج شود باید که هیکل همزاد همراه خود دارد تا علاج شود. دیو طالع حوت را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ یا نبی وقتی که به طالع حوت باشد و از او آسیبی به ما رسد، نطفه که از جانب پدر به رحم آید باد زن تا نابود شود. باید هیکل نرم؟ بالا را با مشک و زعفران بنویسد و  تا چهل روز آب آن را بخورد و نیز آن را در گردن اندازد.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع جدی باشد:

همزاد طالع جدی را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی چله چهارپایان به فرمان من است. بدو گمارم و او را از فرزند بازدارم. هرگاه خواهد علاج شود باید که همزاد بندی نماید. دیو طالع جدی را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ یا نبی باد خام به فرمان من است بدو گمارم و فرزندان او را ضایع کنم. باید باد بندی بود نابود؟ با خود دارد تا خلاص شود.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع دلو باشد:

دیو طالع دلو را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی سنبله؟ باد به فرمان من است.  بر او گمارم و فرزنداو را ضایع کنم. هرگاه خواهد علاج شود باید که باد بندی نماید. همزاد طالع ثور را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ یا نبی چون بار حمل گذارد، چله بد گمارم. تا چله ننماید خلاص نشود.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع عقرب باشد:

دیو طالع عقرب را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی چله چهارپایان به فرمان من است. بر او گمارم و او را از فرزند بازدارم. هرگاه خواهد علاج شود باید که چله بندی نماید تا حامله شود. همزاد طالع عقرب را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ گفت باد درون کهنه به فرمان  من است. بر او گمارم و او را از فرزند بازدارم. نشانه آن اینست که کبود و سیاه شود. باید که باد بند نماید از بود نابود؟ تا رفع شود.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع قوس باشد:

دیو طالع قوس را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی باد کهنه به فرمان من است. بر او گمارم و فرزندان او را ضایع کنم. هرگاه خواهد علاج شود باید که باد بندی نماید. همزاد طالع قوس را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ گفت: صاحب این طالع در راه من درآید چله بدو گمارم.هرگاه خواهد علاج شود باید که چله بندی نماید.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع سنبله باشد:

دیو طالع سنبله را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: جای من در شب زفاف است و چون صاحب این طالع پا در آن خانه گذارد من چله گمارم و او را از فرزند آوردن باز دارم. باید که عزایم جن بندی نماید. همزاد طالع سنبله را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ گفت باد در فرمان من است و چون صاحب این طالع بیوقت بیرون آید ، باد بر او زنم و او را از فرزند باز دارم. عزایم باد بندی نماید تا رفع شود.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع میزان باشد:

دیو طالع میزان را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: باد خام  به فرمان من است. بعضی از فرزندان او در شکم ضایع شوند و بعضی بعد از تولد ضعیف شوند. هرگاه خواهد علاج شود باید که  بادبندی نماید از بود نابود؟ همزاد طالع میزان را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ گفت: یا نبی وقتی که صاحب این طالع آسیبی به ما رساند، باد اندرون کهنه به فرمان من است. بدو گمارم فرزندان او ضعیف شوند یا فرزند نشود. باید دعای بود نابود؟ بنویسد و با خود دارد تا خلاص شود.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع سرطان باشد:

همزاد طالع سرطان را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی هر زنی بدین طالع باشدو..شوم در اندرون او مسکن سازم و چون نطفه به رحم آید باد زنم تا نابود شود. هرگاه خواهد علاج شود باید که هیکل تمام با مشک و زعفران بنویسد وتا ۴۰ روز از آب آن بخورد. دیو طالع سرطان را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ ...

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع جوزا باشد:

همزاد طالع جوزا را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی الله جای من نزدیک ّآب و آتش باشد، هر که به طالع جوزا باشد و از او ضرری بفرزندان ما رسد،باد درون کهنه بفرمان من است. بر او گمارم و فرزندان او را ضایع کنم. بعضی درون شکم و بعضی بعد از تولد بمیرند. خواهد علاج شود باید باد بندی شود.دیو طالع جوزا را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ گفت در شب زفاف دست می یابم و باد بر نطفه زنم  تا نابود شود. باید بادبندی نماید.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع ثور باشد:

همزاد طالع ثور را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد: یا نبی چله چهارپایان و مردگان به فرمان من است. چون حمل بگذارد و آن چله بر او خورد او را از فرزند بازدارم. هرگاه خواهد علاج شود باید که چله بندی نماید. جن طالع ثور را آوردند پرسیدند که در ولادت اطفال فعل تو چیست؟ یا نبی وقتی که دوشیزه باشد و از او آسیبی به ما رسد، فرزندان او را ضایع کنم. باید جن بندی نماید.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/22:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بسم الله الرحمن الرحيم 

در باب بیماری زنان بر اساس طالع 

علّت یا بیماری زنی  که بر طالع حمل باشد:

همزاد طالع حمل را نزد سلیمان (ع) آوردند. عرض کرد یا سلیمان هر  زنی که بطالع حمل باشد و از او آسیبی به ما رسد... در اندرون مسکن سازم و او را از فرزند باز دارم . هرگاه خواهد علاج شود باید که چله برید مشلمی کند؟ و در آب اندازد و تا ۴۰ روز از آن بخورد و فرزند دار می شود. و نیز باد درون کهنه به فرمان من است بر او بگمارم و برخی از فرزندان او درشکم ضایع شوند و برخی تولد نموده ولی روز به روز  ضعیفتر می شوند و می میرند. باید دعای باد بندی بخواند و بدمد و همراه خود دارد.

 نقل از: هفتاد و دو دیو

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/08/22:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای جلوگیری از سقط جنین

این آیات مبارکه رابنویسد و در گردن بندد:

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الّلهم احفظ حمل هذه المرئه من جمیع الآفات بحقّ لا اله الا الله محمد رسول الله إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا کذالک امسکتک یا ولد فلانه بنت فلانه(اسم زن و مادرش)بان تقرّ فی مستقرّک و مستودعک بالله الذی  سَکَنَ لَهُ ما فِي اللَّيلِ و النَّهارِ و هُوَ السَّميعُ العَليمُ اسکن یا ولد فلانه بنت فلانه بالذی له ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَ لَبِثُواْ فِی کَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِینَ وَ ازْدَادُوا تِسعًاو لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللّه العلیّ العظیم   وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَواْ وَّالَّذِینَ هُم مُّحْسِنُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ

ایضاً

هفت رشته ناسی؟ رنگ برابر قد زن بیاورد و بر آن نه گره زده و این آیه مبارکه آخر را از و اصبر را بخواند و بر آن گره ها دم کند و زن از اوّل حمل تا آخر بر کمر بندد و بعد از تولد باز گند.

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/07/23:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای زنیکه اولادش زنده نمی ماند 

لفظ مبارکه بسم الله را ۱۶۰ مرتبه نوشته و در گردن بندد.

 نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/07/19:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

 * توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای زنیکه پسرانش نمی مانند یا فقط دختر می زاید

قبل از گذشتن سه ماه از حاملگی این آیات شریفه را بر پوست آهو با زعفران و گلاب بنویسد ودر گردن  بندد:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى‏ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَى‏ءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ط عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ   يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا بحقّ مریم و عیسی ابناً صالحاً طویل العمر بحقّ محمد و آله.

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/07/17:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

 * توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای زنیکه فرزندش بعد از تولد می میرد

 روز دوشنبه نزدیک ظهر مقداری فلفل سیاه بیاورد و بر آنها سوره مبارکه شمس را۴۰ بار بخواند و دم کند و اول و آخر هر بار صلوات بفرستد. و از اوایل حاملگی تا زمان تولد کودک از آن بخورد.

ایضاً

بر شکم زن یک دایره بکشد و ذکر مبارکه یا متین  را۷۰بار همراه با دور دادن انگشت بخواند و دم کند. نا محرم و غیر شوهر این کار نکند.

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/07/16:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

 * توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای زن بی ولد

این آیه مبارکه را بر پوست آهو با زعفران و گلاب نوشته و در گردن آویزان کند:

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا .

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/07/16:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

  * توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای گشادن مرد بسته به سحر و ...

برای گشادن مرد بسته، این آیه مبارکه را  ۲۱ بار برای شوهر و ۲۱ بار برای زن نوشته و هر روز صبح یکی را شسته و بنوشند:

قُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً.

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/06/29:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

 * توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای هرگونه امراض و درد و برای اولاد

این دعا(اسم ادریسی) را ۴۰ یا ۳۰ یا ۲۰ یا ۱۰ یا ۷ مرتبه نوشته و هر روز اوّل صبح یکی راشسته و به مریض بنوشاند، ان شاء الله شفا یابد.

یا حیُّ حینَ لا حَیَّ فی دَیْموُمَةِ مُلْکِهِ وَ بَقائِهِ یا حیّ

ایضاً:

يا بديع العجائب بالخير

نقل از:شفاء الاسقام و الاحزان 

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/06/21:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعاي چله بريدن زنان
زني كه چله او شديد باشد روز چهار شنبه نخ ابريشم از هفت رنگش هفت مرتبه اين دعا را بخواند و هفت گره بزند روز جمعه ان نخ را در ديگ اب ولرم اندازند و با ان اب غسل كند و ان ابريشم را بربازوي راست بندد و بعد با شوهر جمع شود تا سه روز روز چهارم وقت صبحانه ابريشم را از بازو باز كرده زير دامن زن بسوزانند و خاكستر ان را زن بخورد حامله شود دعا اينست:
بسم الله الرحمن الرحيم تمخيثا تمخيثا بحقّ تورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود ع و صحف ابراهيم و فرقان محمّد المصطفي ص عليه و اله بريدم چله فلانه بنت فلانه از انس و جنّ و عفريت و ديو و پري بحق لا اله الا الله محمّد رسول الله عليّا ولي الله يا الله يالله يا الله يا محمّد يا علي.

نقل از: ninisite.com

قولی دیگر:

 «بريدم چلة فلاني دختر فلاني را از جن و انس و عفريت و ديو و پري»

این ذکر را در روز چهارشنبه 7 بار مي‌خواندند و در يك تكه پارچة ابريشم 7 رنگ مي‌دميدند. هر بار كه ورد مي‌خواندند، گرهي هم به ابريشم مي‌زدند. زن نازا اين ابريشم 7 گره خورده را روز جمعه در جامي آب مي‌انداخت و با آن آب غسل مي‌كرد. بعد ابريشمِ آب ديده را روي بازوي راست خود مي‌بست و همان شب با شوهرش مي‌خوابيد. روز چهلم ابريشم را از بازوي خود باز مي‌كرد و آن را آتش مي‌زد و زهدان خود را دود مي‌داد. خاكستر ابريشم سوخته را هم به نيت بچه‌دار شدن مي‌خورد(بلاغی، 283).

نقل از: www.cgie.org.ir

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/05/04:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

 * توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای اولاد دار شدن

دعا برای حامله شدن زن 

اگر این آیه را به همین صورت بنویسد و زن به همراه خودداشته باشد،به اذن خداحامله می شود:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بِسْمِ اللّهِ مَجْريها وَ مَرْسيها اِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحيمٌ .بِسْمِ اللّه إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا

نقل از: مخزن الاوفاق


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  91/02/04:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای فرزند دار شدن:

این شکل را در روز یکشنبه یا پنج شنبه نوشته و در گلوی زن بندد:

علی علی علی علی علی علی علی الله الله الله الله الله الله الله هو هو هو هو هو هو هو ده ده ده ده ده ده ده هو ده العجل العجل الساعت الساعت الوحا الوحا

  نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  90/10/03:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای گشایش در رزق و کار 

این شکل را نوشته و با خود نگه دارد. خداوند سبحانه و تعالی رزق او را فراخ و گشاده گرداند. و اگر در خانه نگه دارد برکت خانه او زیاد می شود. و اگر فرزند پسر می خواهد این نقش را با خو دارد. انشاء الله نتیجه می دهد:

۷ ۱ د ق
۱۰۱ ۶ ۲۴ ۱۷۷
۲ ۱۷۹ ۹۹ ۲۸
۹ ۱۲۲ ی ا ۳

  نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  90/10/03:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعابرای فرزند دار شدن 

برای طلب فرزنداين دعا را با مشک و زعفران نوشته و زن و شوهر هر دو روزه بگیرند و غسل کنند. هنگام نماز شام آن را شسته و با آن افطار کنند. و یکی دیگرنیز نوشته و در کمر بندد(زن؟!) تامدت ۴۰ روز از خود جدا نکند و دنبال کار حرام هم نرود. مجرّب است:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنَ الرَّحيمِ وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى‏ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُجَميعا(رعد/31)بحرمة وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ(١)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢)النَّجْمُ الثَّاقِبُ(٣)إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ(٥)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ(٦)يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ(٧)فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  90/08/18:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

أدعية من أراد أولاداً ومن تسقط ومن ترضع إذا قل لبنها

-عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه قل في طلب الولد : ( ربِّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ) واجعل لي من لدنك ولياً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقاً سوياً ولا تجعل فيه للشيطان نصيباً اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك الغفور الرحيم ( 70 ) مرة .


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  90/08/14:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعابرای فرزند دار شدن و... 

برای سبز شدن درخت خشک شده اين دعا را بر درخت بندد وبرای فرزند دار شدن بر بازوی راست بندد:

علی علی علی علی علی علی علی له له له له له له له ص ص ص ص ص ص ص

 نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  90/08/09:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای داشتن فرزند پسر

زنیکه همیشه فرزند دختر زائید و فرزند نرینه نزائید این دعا را با مشک و زعفران بر پوست آهونوشته و در گردن زن ببندد، انشاءالله پسر زاید:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى‏ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَى‏ءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (رعد9)إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿مریم7) بحرمه یحیی و بحرمه مریم و عیسی تعطناابن صالحاً طویل العمر بحرمه سیدنا محمد واصحابه 

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  90/07/26:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

در خواص اسماء اصحاب کهف

برای اسماء متبرکه ایشان خواص بسیاری نقل شده است. از جمله:
۱- برای دفع موش، این اسماء را در چهار تکه کاغذ نوشته و آنرا در چهارتکه کوچک خذف(سفال) گذاشته و در چهار گوشه مزرعه دفن کنند.
۲- برای گریه کودکان، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا در زیر سر طفل گزارد.
۳- برای خاموش کردن آتش، این اسماء را در خرقه(جامه پاک) نوشته و آنرا در میان آتش اندازد.
۴- برای داخل شدن بر حکام وسلاطین، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا بر ران راست خود ببندد.
۵- برای آسان شدن وضع حمل، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا بر ران چپ زن ببندد.
۶- برای حفظ مال در سفر و حضر، این اسماء را در یک تکه کاغذ نوشته و آنرا در میان مال خود نهد.
۷- برای حفظ کشتی از غرق شدن، این اسماء را جلو کشتی بنویسد.
۸- اگر شیاطین به سوی خانه سنگ می اندازند، این اسماء را بر چهار طرف خانه بنویسد.
۹- برای درد دندان و تب و برای توانگری و عزّت یافتن، مجرّب است.

دراسامی این افراد اختلاف نظر است. دراکثرکتب تعداد آنها راهشت نفر ذکر کرده اند با این اسامی:یملیخا، ﻣﮑﺴﻠﻤﯿﻨﺎ، ﻣﺮنوش، دبرﻧﻮش، ﺷﺎذﻧﻮش، کشفوطط، تبیونس، یوانس بوس، و نام سگ ایشان قطمیر بود.

منبع: کتاب دعاء مستجاب


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/08/05:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای داشتن فرزند پسر

اگر زنی فقط فرزند دختر می زاید، روی شکم او هفتاد مرتبه با انگشت خود دایره ای  بکشد و هر مرتبه ذکر مبارکه یا متین را بخواند.

ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/08/04:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای طلب فرزند پسر 

از مولاناالحاج میان ـ عليه الرّحمة ـ نقل شده است، اگر کسی عقیم باشد و فرزنددار نمی شود، این آیه مبارکه را در نصف شب جمعه با زعفران بر قطعه ای حلوا یا شیرینی بنویسند ):

يَا *دعاهای بیشتر برای طلب فرزند درصفحه ۱۴۸کتاب*

نقل از: دعاء مستجاب

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/08/01:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای جلوگیری از سقط جنین 

از شیخ احمد دیربی ـ عليه الرّحمة ـ نقل شده است، اگر حامله کودک را اسقاط می نماید، این دعا را در ماه سوّم یا پنجم یا هفتم حمل بدون خط خوردگی و با بدن پاک بنویسد وآنرا پوشش کرده و زن برخود بیاویزد:

۱- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ۵۷ مرتبه

۲- و صلّی الله علی سَیِّدِنا محمّد ۴۰ مرتبه

۳- وَاعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ  ۵۳ مرتبه

۴- حسبیَ اللَّهِ  ۷۸ مرتبه

۵- توکّلتُ عَلَی الحَیّ الّذی لایَموت ۴۳ مرتبه

۶- لاحَوْلَ وَ لا قُوََّةَ اِلاّ باِاللهِ ۴۰ مرتبه

۷- اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ*�لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَیَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ * اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ(آیة الکرسی) یک مرتبه

۸- و لله ما في السماوات و ما في الارض تا آخر سوره؟  یک مرتبه

*دعاهای بیشتر برای جلوگیری از سقط درصفحه ۱۴۸کتاب*

نقل از: دعاء مستجاب

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/08/01:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای طلب فرزند

از مولاناالحاج میان ـ عليه الرّحمة ـ نقل شده است، اگر کسی عقیم باشد و فرزنددار نمی شود، این آیه مبارکه را در نصف شب جمعه با زعفران بر قطعه ای حلوا یا شیرینی بنویسند ودر هنگام نوشتن کسی او رانبیند و هفت شب پیوسته بخورد، و پس از خوردن جماع کند(در شبهای اول و دوم و سوم ماه):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١نساء)

*دعاهای بیشتر برای طلب فرزند درصفحه ۱۴۴کتاب*

نقل از: دعاء مستجاب

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/08/01:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای حامله شدن زن 

اگر این آیه را به همین صورت بنویسد و زن به همراه خودداشته باشد،به اذن خداحامله می شود:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بِسْمِ اللّهِ مَجْريها وَ مَرْسيها اِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحيمٌ .بِسْمِ اللّه إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا

نقل از: مخزن الاوفاق

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/06/08:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای جلوگیری از حاملگی

بنویسد و به زن بنوشاند یا زیر سر زن بگذارد:

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ . وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً. حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَاخَرَقَهَاخَرَقَهَا . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا . خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا.

نقل از: مخزن الاوفاق

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/06/02:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

برای اولاد دار شدن (نسخه گیاهی)

اشخاصیکه اولادشان نمی شود، یعنی نطفه ندارند؛ ۴۰ عدد تخم مرغ تازه بگیرد و میان آنها را خالی کند. زرده تخم را بردارد و سفیده آنرا بیندازد وقدری نخود سفید دوکمه؟! آنرا بردارد و بریان نمایدو مثل نان در تنور بپزد.چند روز صبح ها با عسل صاف بخورد، دارای نطفه می شود.

از: سرالمستتر

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/05/30:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای طلب حاجت و فرزند

از امام سجاد ـ عليه السّلام ـ نقل شده است، هر کس این دعا را ۷۰ مرتبه بخواند هرچه خواهد از فرزند و مال نصیبش شود:

ربِّ لا تَذرْني فَرْداً و انتَ خيرُ الوارِثينَ واجْعَلْ لي مِن لدُنك وَليّاً يرثُني في حيوتي و يستغفِرلي بعدَ وفاتي و اجعلهُ سويّاً و لا تجعَل للشيطانِ فيه نصيباً اللهم اِنّي استغفرُكَ و اتوبُ اليكَ انّك انتَ التّوابُ الرّحيم

همچنین برای طلب فرزند:

 هر صبح و شام هفتاد مرتبه سبحان الله و هفتاد مرتبه استغفرالله بگويند. یا به روایتی نه مرتبه سبحان الله و یک مرتبه استغفرالله بگويند.

نقل از: سرالمستتر

www.andisheqom.net

 

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/05/27:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

جلوگیری از سقط جنین:

 زنیکه همیشه اسقاط حمل خواهد کرد، رشته بقد زن بگیرد و نه گره زند در هر گره هفت بار این دعا را خوانده دم کند و به گردن زن ببندد ، انشاءالله فایده یابد:

وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّابِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّايَمْكُرُونَ ط إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْاوَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ط (نحل128)

اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا...ج5(فاطر41)

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ج لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لا وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ج لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ط5(کافرون)


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/05/19:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

باب دوم : طلب اولاد

هر کسیکه از اولادمایوس ومحروم ماند بعد از هر نماز سه بار این دعا را بخواند.الله تبارک وتعالی به برکت کلام پاک ویرا فرزند صالح عطا فرماید:

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ط(آل عمران38)  

رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ج (انبیاء89)


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/05/19:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

برای هر منظوری آیات خاصی گفته شده است. بدین ترتیب:

۱- برای توبه و آمرزش:

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴿غافر3﴾

وَ انّى لغَفّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ اَمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهتَدیَ»( طه/82)

وتُب عَلینااِنّکَ انتَ الّتوابُ الّرحیمُ(128بقره).

منبع:سرالمستتر


ادامه مطلب
+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/05/04:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

دعا برای اولاددار شدن

از امام صادق علیه السلام نقل است. برای اولاد دار شدن، در حالت سجده بخواند:

یا «رب هب لي من لدنک ذريه طيبه انک سميع الدعاء»(38 / ال عمران)

نقل از: سرّالمستتر

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/04/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  | 

برای حامله شده زن

خایه خرگوش و ناف خرگوش را خشک کرده و زن شیاف نماید ، حامله شود.

- اگر خرگوش نر باشد پسر می شود.

- اگر ماده باشد دختر می شود.

از: سر المستتر

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  89/04/28:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  |